Υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης επαλήθευσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) «Επιχειρούμε Έξω-Υποστήριξη Διεθνούς Προβολή ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του EΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης επαλήθευσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από τους Δικαιούχους της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω-Υποστήριξη Διεθνούς Προβολή ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του EΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) έχει αναρτηθεί επικαιροποιημένη η ενέργεια για την υποβολή αιτημάτων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης για τους Δικαιούχους της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω-Υποστήριξη Διεθνούς Προβολή ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του EΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν σχετικά αιτήματα, μπορούν να το κάνουν άμεσα.

Στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr),  εισέρχεστε με το όνομα χρήστη και τoν κωδικό που έχετε ήδη λάβει για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης ως ισχύει :

1.Το Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης υποβάλλεται από το δικαιούχο σε ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο, τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή (σφραγισμένο και υπογεγραμμένο) εντός 10 ημερολογιακών ημερών το αργότερο από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ "ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ" και στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών η αίτηση επαλήθευσης θα απορρίπτεται, ενώ δύναται να αποτελέσει αιτία ανάκλησης της απόφασης ένταξης και απένταξης της Δικαιούχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ.9.1 της Αναλυτικής Πρόσκλησης.  

2. Στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες που έπονται της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ένταξης απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή σε μια (1) τουλάχιστον εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης. Η μη συμμόρφωση των δικαιούχων με την ανωτέρω απαίτηση δύναται να επιφέρει την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης τους (Κεφ. 9.1 Αναλυτικής Πρόσκλησης). Πιο συγκεκριμένα, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα Επαλήθευσης / Πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δαπάνες σύμφωνες προς την ανωτέρω απαίτηση.

3.Δύναται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις να υποβάλλονται εντός του αιτήματος επαλήθευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Κεφ.10.1 και 10.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

4.Για τις περιπτώσεις τροποποιήσεων που αφορούν μεταβολές έδρας, νομικής μορφής, μετοχικής σύνθεσης, επωνυμίας, αλλαγής Νόμιμου Εκπροσώπου και αλλαγής Υπεύθυνου Έργου  και αναφέρονται στο αίτημα επαλήθευσης, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτημα τροποποίησης θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομιστούν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το φυσικό φάκελο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των συγκεκριμένων αλλαγών. 

Επίσης η περιγραφή των τυχόν τροποποιήσεων στο αίτημα επαλήθευσης να είναι ακριβής και κατανοητή.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι σήμερα, δεν είναι διαθέσιμη στο ΠΣΚΕ, η ενέργεια των Τροποποιήσεων (εκτός αιτήματος επαλήθευσης) για τις τροποποιήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως ήσσονος σημασίας σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση αλλά  και για τροποποιήσεις που θέλει να αιτηθεί ο Δικαιούχος πριν την υποβολή του αιτήματος ενδιάμεσης επαλήθευσης.

Ευθύς μόλις η συγκεκριμένη ενέργεια τεθεί σε διαθεσιμότητα στο ΠΣΚΕ θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Κατά συνέπεια, τροποποιήσεις οι οποίες δεν αφορούν την αντικατάσταση μίας δηλωθείσας έκθεσης με μία άλλη έκθεση αλλά σύνθετες και μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις δύναται να μην εξετασθούν στην παρούσα φάση μέχρι την έναρξη στην παραγωγική λειτουργία του ΠΣΚΕ της ενέργειας των τροποποιήσεων και συνεπώς δεν θα είναι δυνατόν ο ΕΦΕΠΑΕ να προχωρήσει στον έλεγχο του αιτήματος επαλήθευσης.  

Παρακαλούμε για την ορθή υποβολή των αιτημάτων ενδιάμεσης επαλήθευσης  ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ, καθώς και για την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών –παραδοτέων που συνοδεύουν το φάκελο υποβολής, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία πιστοποίησης και καταβολής της αναλογούσας ενίσχυσης (επιχορήγησης) στους Δικαιούχους.

Ο φάκελος υποβολής συνίσταται να είναι τακτοποιημένος για τη διευκόλυνση των ελεγκτών του ΕΦΕΠΑΕ.

Παρακαλούμε για τη τήρηση των ανωτέρω επισημάνσεων.

Last modified on Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2019 12:19

bannerepanek5

espa1420

efepae2

banner sistima kratikon enisxiseon

 

mhtroo-ajiologhton

Quality

FINAL-LOGO-SBTKE-50-XRONIA-all1

 

 


 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΠΟ 17/7/2017 ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΣΩΝ/ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ,       38221 ΒΟΛΟΣ

AEDEP-XARTHS

provlita 

 

 

connect with us on linkedin

 

PATHSTE NEW1

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (16/10/2017)

 

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣE ΠΣΚΕ

EΝΤΥΠΟ (doc)

apath deiktes

 

Go to top