Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Ψηφιακο Βημα
Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση “Ψηφιακό Βήμα”
October 27, 2020
Ψηφιακο Αλμα
Ανάκληση Αποφάσεων Ένταξης του Προγράμματος «Ψηφιακό Άλμα».
November 2, 2020