Η ΑΕΔΕΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τον Οκτώβριο του 1996, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σε συνεργασία με την Τραπεzική Εταιρεία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε., συνέστησαν την Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με έδρα τη Λαμία.

Σκοπός της συνεργασίας αυτής ήταν η διεκδίκηση της ανάληψης διεκπεραιώσεως του διαχειριστικού έργου, ως Ενδιάμεσος Φορέας των Προγραμμάτων και των Μέτρων του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που απευθύνονταν σε Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.Με την υπ’ αριθμ. 6848/18-2-97 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας έγινε η ανάθεση του ‘Έργου της Διαχειρίσεως των Προγραμμάτων και των Πρωτοβουλιών που αφορούν τις Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος. Το έτος 2001 η ΑΕΔΕΠ ολοκλήρωσε με επιτυχία το διαχειριστικό της έργο για το Β΄ ΚΠΣ.

Η ΑΕΔΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2001 κατέθεσε, στο Υπουργείου Ανάπτυξης, πρόταση για τη διεκδίκηση της ανάληψης του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Γ΄ ΚΠΣ 2000 – 2006 για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.

Με την υπ΄ αριθμ. 1196/1.11.2001 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας, ανατέθηκε στην ΑΕΔΕΠ, η εφαρμογή δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων για την περιοχή της Θεσσαλίας.

Η ΑΕΔΕΠ, με έδρα πλέον τη πόλη του Βόλου, κατά τη διαχείριση του Γ’ ΚΠΣ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας υλοποιώντας με επιτυχία και συνέπεια το διαχειριστικό της έργο, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Επιθυμώντας να συμμετέχει και στη διαχείριση των Δράσεων του Ε.Σ.Π.Α., η ΑΕΔΕΠ συμμετείχε τον Δεκέμβριο του 2008 στην υποβολή από κοινού πρότασης με τους υπόλοιπους Ε.Φ.Δ. στο πλαίσιο της Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Επιλογή ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Ε.Π.Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/07 και με το Π.Δ. 98/96.
Από τον Μάρτιο του 2009 και με βάση την υπ’ αρ. Α.Π. 3469/795Δ/26.3.2009 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, με την οποία η «ΕΝΩΣΗ» των Ε.Φ.Δ. ανακηρύχθηκε ως Ανάδοχος του Έργου «Επιλογή ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Ε.Π.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4 του του Ν. 3614/07 και με το Π.Δ. 98/96», η ΑΕΔΕΠ συμμετέχει ως Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.) στην εφαρμογή δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, η διαχείριση του οποίου ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2017.

Από τον Μάιο του 2016 σε συνέχεια προκήρυξης για την επιλογή Ε.Φ.Δ. διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, της έκδοσης της υπ’ αρ. 1557/432Γ/Γ01/30-3-2016 Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη του ΕΦΕΠΑΕ ως Ε.Φ.Δ. του Ε.Π.Αν.Ε.Κ., της υπ’ αρ. 2640/803Γ01/20-5-2016 Σύμβασης μεταξύ Ε.Υ.Δ. ΕΠΑνΕΚ και ΕΦΕΠΑΕ για την ανάθεση του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ και της από 1/6/2016 υπογραφείσας σύμβασης ανάμεσα στον ΕΦΕΠΑΕ και στην ΑΕΔΕΠ, ξεκίνησε η εκτέλεση του διαχειριστικού έργου των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ όπου η ΑΕΔΕΠ φιλοδοξεί να έχει εξίσου σημαίνουσα συμβολή και ρόλο για την περιοχή της Θεσσαλίας.

Η ΑΕΔΕΠ διαχειρίζεται τις κάτωθι δράσεις:

1) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α κύκλος)

2) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

3) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

4) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

5) Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

6) ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ)

7) Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ και βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΦΕΠΑΕ.

8) Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης Καθηκόντων για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο των Δράσεων “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” στον ΕΦΕΠΑΕ)

9) Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης Καθηκόντων για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” στον ΕΦΕΠΑΕ)

10) Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ)

11) Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ)

12) Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

13) e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης Ά κύκλου και εδώ μία σύντομη περιγραφή της Δράσης Β΄ κύκλου.

14) Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε επιχειρήσεις Εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

15) Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

16) Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

 

καθώς και τις δράσεις

 

17) Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ” – ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

18) Μεταφορικό Ισοδύναμο. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

 

Οι ανωτέρω δράσεις χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΑΕΔΕΠ, έχοντας ως βασικό στόχο τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και μεθόδων παροχής υπηρεσιών που ακολουθεί, δεσμεύεται να παρέχει πάντα αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας  υπηρεσίες, με σκοπό την πλήρη ανταπόκριση στις συμβατικές υποχρεώσεις της απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή,  αλλά και την άριστη κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των δικαιούχων των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται, τηρώντας απαράβατα την κείμενη νομοθεσία.

Για τον σκοπό αυτό η ΑΕΔΕΠ καθιέρωσε και τηρεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 : 2015, που αφορά όλες τις διεργασίες και διαδικασίες της, και στο πλαίσιο εφαρμογής του οποίου η Διοίκηση :

 • προσδιορίζει τις βασικές διεργασίες και την οργάνωση της εταιρίας
 • καθορίζει ετήσιους στόχους για την Ποιότητα
 • ελέγχει την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών
 • καταγράφει και αξιολογεί την αποδοχή και ανταπόκριση των πελατών και των εργαζομένων στην εφαρμογή του
 • τηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των επενδυτών και των συνεργατών της, εξασφαλίζοντας παράλληλα άρτια αρχειοθέτηση των στοιχείων των υλοποιούμενων έργων
 • εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εσωτερικής επικοινωνίας
 • εξασφαλίζει τεχνολογικά άρτιο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό της εταιρίας
 • υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης όλων των στελεχών και συνεργατών της
 • αξιολογεί, προωθεί και επιβραβεύει τις προτάσεις βελτίωσης που υποβάλλονται
 • εντοπίζει και αξιολογεί πιθανούς κινδύνους για την λειτουργία της , καθώς και πιθανές ευκαιρίες με στόχο την συνεχή βελτίωση
 • προωθεί την εφαρμογή συστήματος Ολικής Ποιότητας

Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, η ΑΕΔΕΠ δίνει ιδιαίτερη σημασία στον εργαζόμενο και στην συμμετοχή του στην υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας.

Η ΑΕΔΕΠ δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και εφαρμόζεται από όλους τους συνεργάτες, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

Οι δεσμεύσεις αυτές της διοίκησης εξασφαλίζουν, με την εφαρμογή τους,  την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της εταιρίας .

Κεντρική στρατηγική της εταιρίας και κύριος στόχος της πολιτικής της, συνεχίζουν να είναι η ενδυνάμωση του διαχειριστικού έργου της ΑΕΔΕΠ μέσω της προβολής των διαχειριζόμενων δράσεων για την προσέγγιση του ενδιαφέροντος του κοινού και της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που  παρέχει  στους τελικούς  δικαιούχους, η οποία διασφαλίζεται μέσα από την τήρηση και εφαρμογή των εξειδικευμένων διαδικασιών του νέου Προτύπου ISO 37001:2016 κατά της απάτης και της δωροδοκίας.

Επιπλέον βάρος θα δοθεί στην βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζομένων, μέσω βελτίωσης της εσωτερικής επικοινωνίας, της οργάνωσης  και της οργανωτικής λειτουργικότητας των τμημάτων.

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας είναι όλοι οι εργαζόμενοι της ΑΕΔΕΠ, ενώ την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της έχει ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Η ΑΕΔΕΠ, έχοντας ως βασικό στόχο τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και μεθόδων παροχής υπηρεσιών που ακολουθεί, δεσμεύεται να παρέχει πάντα αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με σκοπό την πλήρη ανταπόκριση στις συμβατικές υποχρεώσεις της απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή, αλλά και την άριστη κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των δικαιούχων των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται, τηρώντας απαράβατα την κείμενη νομοθεσία και καταπολεμώντας κάθε πιθανότητα για δωροδοκία ή απάτη.

Για τον σκοπό αυτό η Ανώτατη Διοίκηση καθιέρωσε και τηρεί το Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 37001 : 2017, που αφορά όλες τις διεργασίες και διαδικασίες της, και στο πλαίσιο εφαρμογής του οποίου η Διοίκηση :

 • απαγορεύει την δωροδοκία
 • απαιτεί την συμμόρφωση με νομοθεσία για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
 • παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό, την ανασκόπηση και την επίτευξη στόχων για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
 • δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
 • ενθαρρύνει την αναφορά υποψιών καλόπιστα ή εύλογα, με εχεμύθεια και χωρίς τον φόβο αντιποίνων
 • εντοπίζει και αξιολογεί πιθανούς κινδύνους για την λειτουργία της , καθώς και πιθανές ευκαιρίες με στόχο την συνεχή βελτίωση.

Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, η ΑΕΔΕΠ ορίζει τριμελή Ομάδα Καταπολέμησης της Δωροδοκίας (ΟΚΔ) και επικεφαλής της τον Γ.Δ.

Η ΑΕΔΕΠ δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και εφαρμόζεται από όλους τους συνεργάτες, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

Οι δεσμεύσεις αυτές της διοίκησης εξασφαλίζουν, με την εφαρμογή τους, την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της εταιρίας .

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της Πολιτικής είναι όλοι οι εργαζόμενοι της ΑΕΔΕΠ, ενώ την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της έχει ο Γεν.Διευθυντής.