ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τον Οκτώβριο του 1996, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σε συνεργασία με την Τραπεzική Εταιρεία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε., συνέστησαν την Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με έδρα τη Λαμία.

Σκοπός της συνεργασίας αυτής ήταν η διεκδίκηση της ανάληψης διεκπεραιώσεως του διαχειριστικού έργου, ως Ενδιάμεσος Φορέας των Προγραμμάτων και των Μέτρων του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που απευθύνονταν σε Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.Με την υπ’ αριθμ. 6848/18-2-97 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας έγινε η ανάθεση του ‘Έργου της Διαχειρίσεως των Προγραμμάτων και των Πρωτοβουλιών που αφορούν τις Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος. Το έτος 2001 η ΑΕΔΕΠ ολοκλήρωσε με επιτυχία το διαχειριστικό της έργο για το Β΄ ΚΠΣ.

Η ΑΕΔΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2001 κατέθεσε, στο Υπουργείου Ανάπτυξης, πρόταση για τη διεκδίκηση της ανάληψης του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Γ΄ ΚΠΣ 2000 – 2006 για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.

Με την υπ΄ αριθμ. 1196/1.11.2001 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας, ανατέθηκε στην ΑΕΔΕΠ, η εφαρμογή δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων για την περιοχή της Θεσσαλίας.

Η ΑΕΔΕΠ, με έδρα πλέον τη πόλη του Βόλου, κατά τη διαχείριση του Γ’ ΚΠΣ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας υλοποιώντας με επιτυχία και συνέπεια το διαχειριστικό της έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2010.

Επιθυμώντας να συμμετέχει και στη διαχείριση των Δράσεων του Ε.Σ.Π.Α., η ΑΕΔΕΠ συμμετείχε τον Δεκέμβριο του 2008 στην υποβολή από κοινού πρότασης με τους υπόλοιπους Ε.Φ.Δ. στο πλαίσιο της Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Επιλογή ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Ε.Π.Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/07 και με το Π.Δ. 98/96.

Από τον Μάρτιο του 2009 και με βάση την υπ’ αρ. Α.Π. 3469/795Δ/26.3.2009 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, με την οποία η «ΕΝΩΣΗ» των Ε.Φ.Δ. ανακηρύχθηκε ως Ανάδοχος του Έργου «Επιλογή ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Ε.Π.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4 του του Ν. 3614/07 και με το Π.Δ. 98/96», η ΑΕΔΕΠ συμμετέχει ως Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.) στην εφαρμογή δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, η διαχείριση του οποίου ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2017.

Από τον Μάιο του 2016 σε συνέχεια προκήρυξης για την επιλογή Ε.Φ.Δ. διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, της έκδοσης της υπ’ αρ. 1557/432Γ/Γ01/30-3-2016 Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη του ΕΦΕΠΑΕ ως Ε.Φ.Δ. του Ε.Π.Αν.Ε.Κ., της υπ’ αρ. 2640/803Γ01/20-5-2016 Σύμβασης μεταξύ Ε.Υ.Δ. ΕΠΑνΕΚ και ΕΦΕΠΑΕ για την ανάθεση του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ και της από 1/6/2016 υπογραφείσας σύμβασης ανάμεσα στον ΕΦΕΠΑΕ και στην ΑΕΔΕΠ, εκτελείται από την ΑΕΔΕΠ το διαχειριστικό έργο των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ.

Η ΑΕΔΕΠ διαχειρίζεται τις κάτωθι δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020:

1) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α κύκλος)

2) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

3) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

4) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

5) Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

6) ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ)

7) Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ και βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΦΕΠΑΕ.

8) Ψηφιακό Βήμα (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης Καθηκόντων για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο των Δράσεων “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” στον ΕΦΕΠΑΕ)

9) Ψηφιακό Άλμα (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης Καθηκόντων για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο των Δράσεων “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” στον ΕΦΕΠΑΕ)

10) Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης Καθηκόντων για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” στον ΕΦΕΠΑΕ)

11) Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ)

12) Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ)

13) Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

14) e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης Ά κύκλου.

15) Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε επιχειρήσεις Εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

16) Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

17) Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

18) Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

19) e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος – Β΄ Κύκλος. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

20) Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

21) Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την Πανδημία Επιχειρήσεων Ψυχαγωγίας, Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Εκθέσεων, Τροφοδοσίας εκδηλώσεων, Παροχής Υπηρεσιών Γυμναστηρίου και Σχολής Χορού. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

22) Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

23) Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

καθώς και τις δράσεις

24) Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ” – ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

25) Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ – ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

26) Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας – ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

Οι ανωτέρω δράσεις χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

27) Μεταφορικό Ισοδύναμο. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

Από τον Φεβρουάριο του 2023 σε συνέχεια της έκδοσης της υπ’ αρ. 333/20-1-2023 Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό του ΕΦΕΠΑΕ ως Ε.Φ.Δ. του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και της από 2/3/2023 υπογραφείσας επιχειρησιακής συμφωνίας ανάμεσα στο ΥΠΑΝΕΠ και στον ΕΦΕΠΑΕ, εκτελείται από την ΑΕΔΕΠ το διαχειριστικό έργο των δράσεων του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 και συγκεκριμένα:

 1. Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.
 2. Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.
 3. Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ». Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.
 4. Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ». Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.
 5. Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ». Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.
 6. Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.
 7. Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων». Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΑΕΔΕΠ, έχοντας ως βασικό στόχο τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και μεθόδων παροχής υπηρεσιών που ακολουθεί, δεσμεύεται να παρέχει πάντα αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας  υπηρεσίες, με σκοπό την πλήρη ανταπόκριση στις συμβατικές υποχρεώσεις της απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή,  αλλά και την άριστη κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των τελικών δικαιούχων των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται, τηρώντας απαράβατα την κείμενη νομοθεσία.

Για τον σκοπό αυτό η ΑΕΔΕΠ καθιέρωσε και τηρεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 : 2015, που αφορά σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες της, και στο πλαίσιο εφαρμογής του οποίου η Διοίκηση :

 • προσδιορίζει τις βασικές διεργασίες και την οργάνωση της εταιρίας,
 • καθορίζει ετήσιους στόχους για την Ποιότητα,
 • ελέγχει την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών,
 • καταγράφει και αξιολογεί την αποδοχή και ανταπόκριση των πελατών και των εργαζομένων στην εφαρμογή του,
 • τηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των επενδυτών και των συνεργατών της, εξασφαλίζοντας παράλληλα άρτια αρχειοθέτηση των στοιχείων των υλοποιούμενων έργων,
 • εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εσωτερικής επικοινωνίας,
 • εξασφαλίζει τεχνολογικά άρτιο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό της εταιρίας,
 • υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης όλων των στελεχών και συνεργατών της,
 • αξιολογεί, προωθεί και επιβραβεύει τις προτάσεις βελτίωσης που υποβάλλονται,
 • εντοπίζει και αξιολογεί πιθανούς κινδύνους για την λειτουργία της , καθώς και πιθανές ευκαιρίες με στόχο την συνεχή βελτίωση,
 • προωθεί την εφαρμογή συστήματος Ολικής Ποιότητας.

Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, η ΑΕΔΕΠ δίνει ιδιαίτερη σημασία στον εργαζόμενο και στην συμμετοχή του στην καλή εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας.

Η ΑΕΔΕΠ δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και εφαρμόζεται από όλα τα στελέχη της, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

Οι δεσμεύσεις αυτές της Διοίκησης εξασφαλίζουν, με την εφαρμογή τους,  την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της εταιρίας .

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας είναι όλοι οι εργαζόμενοι της ΑΕΔΕΠ, ενώ την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της έχει ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Η ΑΕΔΕΠ, έχοντας ως βασικό στόχο τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και μεθόδων παροχής υπηρεσιών που ακολουθεί, δεσμεύεται να παρέχει πάντα αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με σκοπό την πλήρη ανταπόκριση στις συμβατικές υποχρεώσεις της απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή, αλλά και την άριστη κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των δικαιούχων των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται, τηρώντας απαράβατα την κείμενη νομοθεσία και καταπολεμώντας κάθε πιθανότητα για δωροδοκία ή απάτη.

Για τον σκοπό αυτό η Διοίκηση καθιέρωσε και τηρεί το Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 37001 : 2016, που αφορά όλες τις διεργασίες και διαδικασίες της, και στο πλαίσιο εφαρμογής του οποίου η Διοίκηση :

 • απαγορεύει την δωροδοκία
 • απαιτεί την συμμόρφωση με νομοθεσία για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
 • παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό, την ανασκόπηση και την επίτευξη στόχων για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
 • δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
 • ενθαρρύνει την αναφορά υποψιών καλόπιστα ή εύλογα, με εχεμύθεια και χωρίς τον φόβο αντιποίνων
 • εντοπίζει και αξιολογεί πιθανούς κινδύνους για την λειτουργία της , καθώς και πιθανές ευκαιρίες με στόχο την συνεχή βελτίωση.

Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, η ΑΕΔΕΠ ορίζει τριμελή Ομάδα Καταπολέμησης της Δωροδοκίας (ΟΚΔ) και επικεφαλής της τον Γ.Δ.

Η ΑΕΔΕΠ δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και εφαρμόζεται από όλους τους συνεργάτες, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

Οι δεσμεύσεις αυτές της διοίκησης εξασφαλίζουν, με την εφαρμογή τους, την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της εταιρίας .

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της Πολιτικής είναι όλοι οι εργαζόμενοι της ΑΕΔΕΠ, ενώ την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της έχει ο Γεν.Διευθυντής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η ΑΕΔΕΠ θέλοντας να συμβάλει ενεργά στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και στην πρόληψη περιβαλλοντικών προβλημάτων καθιέρωσε και τηρεί Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα  ISO 14001 και ISO 50001. Έτσι :

 • αναγνωρίζει και αξιολογεί τις επιπτώσεις που έχει η λειτουργία της στο περιβάλλον, προσδιορίζοντας τις κύριες πηγές τους,
 • καθορίζει στόχους για την διαχείριση των επιπτώσεων αυτών και συγκεκριμένα για την μείωση των απορριμμάτων , την συλλογή και κατάλληλη διοχέτευση ανακυκλώσιμων υλικών και την μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας,
 • παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των στόχων και την αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων αυτών,
 • υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και των συνεργατών της,
 • υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης των συναλλασσόμενων με την ΑΕΔΕΠ και του κοινωνικού συνόλου,
 • εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης κρίσεων και έκτακτων περιστατικών και υλοποιεί τακτικά δοκιμαστικές εφαρμογές, ώστε να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ετοιμότητας από τα στελέχη και τους συνεργάτες της,
 • διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις, ώστε να διαπιστώνει την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος και δημοσιοποιεί ετήσια έκθεση για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και την επίτευξη των στόχων.

Η Διοίκηση της ΑΕΔΕΠ δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, εξασφαλίζοντας ότι είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και εφαρμόζεται από όλους τους συνεργάτες, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της και την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς τους. Την ευθύνη για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της έχει ο  Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος.

Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

Η εταιρεία «ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»,  που εδρεύει στον Βόλο (Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου), ΑΦΜ 090200694 – ΔΟΥ Βόλου, τηλέφωνο 2421076894-9, ηλεκτρονική διεύθυνση  aedep@aedep.gr, τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία εδω.