Ανακοίνωση ΕΦΕΠΑΕ για τις Αλλαγές στην έκδοση ψηφιακής φορολογικής ενημερότητας

Ψηφιακό Βήμα
Απόφαση Ανάκλησης για 2 επιχειρηματικά σχέδια από τη δράση «Ψηφιακό Βήμα».
November 2, 2023
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Προηγμένος
Δεύτερη (2η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (02ΚΕ)
November 3, 2023