ΑΝΑΣΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V -Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ (Σε επεξεργάσιμη μορφή doc)

Επιλέξιμοι ΚΑΔ δράσης

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Εγχειρίδιο Εγγραφής-Εισόδου στο ΠΣΚΕ και Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στη Δράση του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ»

Οδηγίες_Εγγραφής-Εισόδου στο ΠΣΚΕ ΑΝΑΣΑ_ΙΙ

Οδηγίες Υποβολής Δράσης_ΑΝΑΣΑ_ΙΙ

Τεχνικές Οδηγίες για την Ιστοσελίδα της Επιχείρησης και τη δημιουργία Αναμνηστικής Πινακίδας – ΑΦΙΣΑΣ στη δράση: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑΣΑ ΙΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΙΣΑΣ ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Πρότυπη-ΥΔ-Αιτήματος-Καταβολής-Covid-ΠΘ_ΑΝΑΣΑ_ΙΙ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΟΥ
ΑΝΑΣΑ Ι

Εργαλείο υπολογισμού αναλυτικής βαθμολογίας και δημόσιας επιχορήγησης

Υπεύθυνες δηλώσεις δικαιολογητικών για την υποβολή της αίτησης

Επιλέξιμοι ΚΑΔ δράσης