Αποτελέσματα Εμπλουτισμού και Επικαιροποίησης του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για την περίοδο υποβολών από 01-06-2022 έως 31-10-2022

Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».
December 9, 2022
AEDEP
Ο ΕΦΕΠΑΕ αναζητεί μόνιμους συνεργάτες για την Κεντρική Μονάδα του (Σεβαστουπόλεως 80, Αθήνα), για τον εσωτερικό έλεγχο των εργασιών του φορέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης).
December 14, 2022