Έκτακτα μέτρα ΕΦΕΠΑΕ για την ανάσχεση της μετάδοσης του COVID-19