Δέκατη Τέταρτη (14η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (01ΚΕ)

Ψηφιακός μετασχηματισμος Αιχμής
Τροποποίηση της με Α.Π. 1762/30.03.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ 328) Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» – Κωδικός Πρόσκλησης 03 ΚΕ, ΕΣΠΑ 2021-2027
June 20, 2024
Πρόσκληση Πρόγραμμα “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” 2021-2027 “Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης”
June 25, 2024