Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (έργου) τους οι Δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη Δράση “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – Επανεκκίνηση Εστίασης” απαιτείται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και να υλοποιήσουν την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου σύμφωνα  με τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ως ισχύει.

Kατά την υλοποίηση της Πράξης (έργο), οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχουν λάβει από τα Ταμεία και ειδικότερα:

  1. να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (μέγεθος Α3), σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα VII: Υπόδειγμα Εντύπου Δημοσιότητας της αναλυτικής Πρόσκλησης (αρχείο pdf) (αρχείο pdf_en).
  2. να τοποθετήσουν στο διαδικτυακό τους τόπο (εάν υπάρχει), σε θέση που είναι ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της οθόνης μιας ψηφιακής συσκευής, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση, το Διαρθρωτικό Ταμείο και τα λογότυπα του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑνΕΚ, καθώς επίσης και σύντομη περιγραφή της πράξης ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει την χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, που να οδηγεί στο συνημμένο ενημερωτικό αρχείο  (αρχείο pdf) (αρχείο pdf_en)

(e-banners σε ελληνικά και αγγλικά).

αναλυτικές οδηγίες σηματοδότησης ιστοσελίδων

  1. να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π στην διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

 

Σημειώνεται ότι:

1) Τα συνημμένα αρχεία, έχουν ως βασικό σκοπό, τη διευκόλυνση των δικαιούχων ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Προβολής αναφορικά με το συγχρηματοδοτούμενο έργο, στο οποίο έχουν ενταχθεί. Συγκεκριμένα, το αρχείο «αφίσα», αφορά στην υποχρέωση ανάρτησης αφίσας στον χώρο που επιτελέστηκε το έργο. Προτείνουμε εκτύπωση σε χαρτί τουλάχιστον 150γρ. για λόγους αισθητικής και αντοχής.

2) Το προαναφερόμενο αρχείο αποτελεί το αρχείο που  θα αξιοποιήσετε για την αναφορά του προγράμματος στην ιστοσελίδα σας. Στην ιστοσελίδα σας, επίσης, θα πρέπει ο επισκέπτης να μπορεί να βρει εύκολα το συγκεκριμένο αρχείο, από την αρχική σελίδα αξιοποιώντας τα e- banners με τα λογότυπα. Σε περίπτωση περιορισμένου χώρου, θα πρέπει να αξιοποιήσετε τουλάχιστον τα e-banners που έχουν το έμβλημα της Ε.Ε. με αναφορά στο ταμείο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εταίρο/Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης.