Εκδηλώσεις ΕΦΕΠΑΕ/ΑΕΔΕΠ Παρουσίασης Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021 2027

Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης στη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».
March 10, 2023
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ 2022 ΤΟΥ Μ.Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
March 10, 2023