5/2/2024 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξεων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»,  του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

19/1/2024 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» με Κωδικό ΟΠΣ 2624 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

18/10/2023 Ανάκληση απόφασης (17.10.2023) ένταξης στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑΝΕΚ 2014 – 2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

20/9/2023 Ανάκληση απόφασης (19.09.2023) ένταξης στη Δράση “Επιχειρούμε Έξω”,  του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

19/5/2023 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 2 επιχειρηματικά σχέδια από τη δράση “Επιχειρούμε Έξω”, του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

23/12/2022 Ανάκληση της απόφασης ένταξης της Πράξης του Προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

3/6/2022 Παράταση προθεσμίας προσκόμισης άδειας λειτουργίας σε δράσεις Ενίσχυσης ΜμΕ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

16/4/2021 Ενδέκατη (11η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

8/4/2021 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξης διότι υποβλήθηκε από τον δικαιούχο αίτημα οικειοθελούς παραίτησης από την Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

5/3/2021 Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξης στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό».

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

24/12/2020 Αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού Νο 9/12.11.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

10/12/2020 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

12/11/2020 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

28/7/2020 Αποδοχή και έγκριση Πρακτικού Νο 7/07.07.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

24/7/2020 Αποδοχή και έγκριση Πρακτικού Νο 6/11.03.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

2/7/2020  Ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό».

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

2/6/2020 Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ -Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

28/5/2020 Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

13/5/2020 Ανάκληση αποφάσεων για τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης ενταγμένων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

13/4/2020 Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» μ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

19/2/2020 Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 Προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

13/12/2019 Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Δείτε περισσότερα

 

5/12/2019 Αποδοχή Πρακτικού Νο1/23-09-2019 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Δείτε περισσότερα

 

26/11/2019 Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» με Κωδικό ΟΠΣ 013KE (Α/Α 2624), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Δείτε περισσότερα

 

5/11/2019 Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Δείτε περισσότερα

 

5/11/2019 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Δείτε περισσότερα

 

3/10/2019 Επικαιροποίηση του media kit της Δράσης Επιχειρούμε Έξω με την νέα ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Δείτε περισσότερα

 

30/9/2019 Έκτη (6η) τροποποίηση της με Α.Π. 6129/852/Α3/20.11.2017 (ΑΔΑ: 66ΓΟ465ΧΙ8-Φ1Κ) Απόφασης, με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», ΕΣΠΑ 2014–2020, ως προς το σημείο που αφορά στην ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η οποία τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00:00.

Δείτε περισσότερα

 

27/9/2019 Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» με Κωδικό ΟΠΣ 013KE (Α/Α 2624), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Δείτε περισσότερα. (Ορθή Επανάληψη)

 

18/9/2019 Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» με Κωδικό ΟΠΣ 013KE (Α/Α 2624), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Δείτε περισσότερα.

 

15/7/2019 Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση: «Επιχειρούμε ‘Εξω» μέχρι 30/09/2019

Δείτε περισσότερα.

 

17/5/2019 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων [Τελευταία τροποποίηση της πρόσκλησης]

Δείτε περισσότερα.

 

5/4/2019 Έβδομη (7η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

3/4/2019 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Απόφασης Eνταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

26/3/2019 Έγκριση του Πρακτικού 3/14.02.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εντάσεων της Πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

8/3/2019 Έκτη (6η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

8/3/2019 Έκτη (6η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

27/2/2019 Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

27/2/2019 Απόφαση Έγκρισης Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την υλοποίηση της Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

28/12/2018 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

5/12/2018 Πέμπτη (5η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

27/11/2018 Τρίτη (3η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων [Τελευταία τροποποίηση της πρόσκλησης]

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

12/10/2018 Έγκριση του Πρακτικού 2/06-09-201 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εντάσεων της Πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

29/8/2018 Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

3/8/2018 Τέταρτη (4η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

3/8/2018 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

2/8/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

30/7/2018 Έγκριση του Πρακτικού 1/17.07.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

20/7/2018 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

1/6/2018 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

1/6/2018 Τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

18/4/2018 Πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

18/4/2018 Δεύτερη (2η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

26/3/2018 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

9/2/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

2/2/2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

29/12/2017 Πρώτη (1η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

21/11/2017 Σημεία Πληροφόρησης Κοινού

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

20/11/2017 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

20/11/2017 Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic)

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

20/11/2017 Σύνοψη Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

20/11/2017 Αφίσα για τους δικαιούχους της δράσης «Επιχειρούμε Eξω»

Δείτε εδώ την απόφαση.