25/01/2024  Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 1337

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

10/10/2023 Aπόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, μη ανάκτησης ποσού και ανάκλησης απόφασης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

16/08/2023 Aνάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης από τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (κωδ. ΟΠΣ 1337)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

16/08/2023 Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων της δράσης με τίτλο «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

22/02/2023 Aπόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης απόφασης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

03/02/2023 Aπόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης απόφασης ένταξης πράξης στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

31/01/2023 Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης έργων στη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

8/6/2022 Ανάκληση Αποφάσεων Ένταξης στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

8/6/2022 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

3/6/2022 Παράταση προθεσμίας προσκόμισης άδειας λειτουργίας σε δράσεις Ενίσχυσης ΜμΕ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

19/10/2021 Αποδοχή και Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

1/9/2021 Αποφάσεις ανάκλησης στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

11/5/2021 Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

11/5/2021 8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης “ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

16/4/2021 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης κατόπιν οικειοθελούς παραίτησης από τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

12/3/2021 Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

24/02/2021 Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων, κατόπιν οικειοθελούς παραίτησης από τους δικαιούχους, στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

7/12/2020 Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων, κατόπιν οικειοθελούς παραίτησης από τους δικαιούχους, στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

23/9/2020 Τρίτη (3η) Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

16/7/2020 Δεύτερη (2η) Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

03/07/2020 Πρώτη (1η) Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

03/07/2020 Έγκριση των υπ. αριθμ. 26/28.04.2020 και 27/04.06.2020 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

11/06/2020 Απόφαση Άρσης της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

13/5/2020 Ανάκληση αποφάσεων για τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης ενταγμένων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

30/3/2020 Ανάκληση αποφάσεων απόρριψης πράξεων και απόρριψης ενστάσεων επί υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων και συνέχιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

24/03/2020 Απόφαση Αναστολής Προθεσμιών σε Δράσεις Ενίσχυσης ΜΜΕ

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

19/2/2020 Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 Προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

9/12/2019 Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» με Κωδικό ΟΠΣ 001ΚΕ (Α/Α 1337) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Δείτε περισσότερα.

 

27/11/2019 6η Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 1337 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Δείτε περισσότερα.

 

5/11/2019 Έγκριση του Πρακτικού 2/19.09.2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης των ενταγμένων Πράξεων στη Δράση

Δείτε περισσότερα.

 

25/9/2019 Τροποποίηση της με αριθμ. 3662/1019/Α2/8-7-2016 απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

Δείτε περισσότερα.

 

4/9/2019 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Παράταση χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους κατά έξι μήνες, ήτοι από 24 μήνες σε 30 μήνες, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της Δράσης.

Δείτε περισσότερα.

 

24/5/2019 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση [Τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης]

Δείτε περισσότερα.

 

5/4/2019 Έγκριση των υπ. αριθμ. 23/01.04.2019, 24/02.04.2019 και 25/03.04.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

1/4/2019 Έγκριση των υπ. αριθμ. 20/18.03.2019, 21/19.03.2019, και 22/20.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

6/3/2019 Έγκριση των Πρακτικών υπ. αριθμ. 3/22.10.2018, 4/23.10.2018, 5/29.10.2018, 6/30.10.2018, 7/31.10.2018, 8/01.11.2018, 9/14.11.2018, 10/20.11.2018, 11/14.01.2019, 12/15.01.2019, 13/16.01.2019, 14/23.01.2019, 15/25.01.2019, 16/30.01.2019, 17/31.01.2019, 18/08.02.2019 και 19/15.02.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

22/2/2019 Έγκριση του Πρακτικού 1/21.12.2018 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης των Eνταγμένων Πράξεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

27/9/2018 Τροποποίηση της με αριθμ. 3662/1019/Α2/8-7-2016 απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

27/9/2018 Έγκριση του Πρακτικού 2/19.04.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

24/9/2018 Αφίσα για τους δικαιούχους της Δράσης

Δείτε εδώ.

 

18/9/2018 Eγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την υλοποίηση της Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

2/8/2018 Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

31/7/2018 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

31/7/2018 Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

9/7/2018 Έγκριση του Πρακτικού 1/19.04.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

23/5/2018 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

21/3/2018 Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων – Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

13/2/2018 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

22/1/2018 ΦΕΚ & Απόφαση (2ης) τροποποίησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

18/1/2018 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

6/12/2017 Πέμπτη (5η) τροποποίηση και αύξηση του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

17/11/2017 Πρώτη (1η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

8/9/2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

29/8/2017 Απόφαση Παράτασης Προσκόμισης Δικαιολογητικών Ένταξης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

3/8/2017 Απόφαση για την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης έως τις 29/08/2017

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

14/7/2017 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

27/4/2017 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης έως την 15η Ιουνίου 2017

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

15/3/2017 ΦΕΚ & Απόφαση Τροποποίησης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

13/2/2017 Απόφαση του Προσωρινού καταλόγου των Δυνητικών Δικαιούχων & Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων του προγράμματος

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

27/1/2017 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

17/1/2017 Απόφαση και ΦΕΚ καθορισμού αποζημίωσης των Αξιολογητών και των Επιτροπών Αξιολόγησης της Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

26/7/2016 Απόφαση Ορισμού Αξιολογητών για τη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

18/7/2016 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

15/7/2016 Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα, σε συνέχεια του αρχείου: “Διευκρινίσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία”

Δείτε εδώ.

 

23/6/2016 Απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

12/5/2016 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (προσθήκη Ερωτήσεων – Απαντήσεων αριθ. 59-62 και τροποποιήσεων Ερωτήσεων – Απαντήσεων 2 και 14)

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

26/4/2016 Σύνοψη Προγράμματος (της με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2168/571/A2/25-4-2016, 2ης Τροποποίησης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης)

Δείτε εδώ.

 

26/4/2016 Μεμονωμένο Αρχείο Excel με Επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της Δράσης, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων (της με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2168/571/A2/25-4-2016) 2ης Τροποποίησης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Δείτε εδώ.

 

25/4/2016 Δεύτερη (2η) τροποποίηση και Παράταση υποβολής προτάσεων έως 24/5/2016 και ώρα 17:00 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

25/4/2016 Διευκρινίσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

Δείτε εδώ.

 

21/3/2016 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης & Παραρτημάτων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

10/3/2016 Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής

Δείτε εδώ.

 

11/2/2016 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων & Παραρτήματα

Δείτε εδώ την απόφαση.