Παράταση προθεσμίας προσκόμισης άδειας λειτουργίας σε δράσεις Ενίσχυσης ΜμΕ

AEDEP
Αποτελέσματα Εμπλουτισμού και Επικαιροποίησης του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για την περίοδο υποβολών από 01-01-2022 έως 30-04-2022
June 2, 2022
Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
June 8, 2022