Προδημοσίευση της νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό»