25/01/2024 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τροποποίηση» με Κωδικό ΟΠΣ 1385 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

29/12/2023 Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τροποποίηση» με Κωδικό ΟΠΣ 1385 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

27/12/2023 Αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού Νο 31/27.12.2023 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

23/10/2023  Τροποποίηση της με Α.Π. 3139/862/A2/13.06.2016 Απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ περί Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

23/10/2023  Τροποποίηση της με Α.Π. 1645/500/A2/22.03.2017 Απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ περί Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

29/09/2023 Απόφαση ανάκλησης ένταξης στη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

29/09/2023  Απόφαση ανάκλησης ένταξης (25.09.2023) στη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

25/09/2023 Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης απόφασης ένταξης πράξης στη δράση «Ενίσχυση της Aυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

20/09/2023 Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης απόφασης ένταξης στη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Α’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

11/09/2023 Αποφάσεις ανάκλησης ένταξης στη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

16/08/2023 Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης πράξεων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α Κύκλος»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

18/01/2023 Aπόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης απόφασης ένταξης πράξης στη Δράση «Ενίσχυση της Aυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

04/01/2023 Aπόφαση ανάκλησης ένταξης πράξης στη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση της Aυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», του ΕΠΑΝΕΚ/ ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

19/12/2022 Aπόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης απόφασης ένταξης πράξης στη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση της Aυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

12/10/2022 Aνάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης διότι υποβλήθηκε από τον δικαιούχο αίτημα οικειοθελούς παραίτησης από τη Δράση «Ενίσχυση της Aυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

7/9/2022 Aπόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης ένταξης πράξης της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

7/9/2022 Ανάκληση απόφασης ένταξης τριών (3) έργων της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση της Aυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

7/9/2022 Aπόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης ένταξης πράξης της δράσης «Ενίσχυση της Aυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

7/9/2022 Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης ένταξης από τη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

21/7/2022 Ανάκληση απόφασης ένταξης στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

3/6/2022 Παράταση προθεσμίας προσκόμισης άδειας λειτουργίας σε δράσεις Ενίσχυσης ΜμΕ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

26/5/2022 Ανάκληση Αποφάσεων Ένταξης στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

23/03/2022 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης και Επιβολή Ανάκτησης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

3/2/2022 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

1/2/2022 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

24/11/2021 Τήρηση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων – Έντυπο Υποβολής Αντιρρήσεων στη Δράση Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Α΄ και Β΄ Κύκλος

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

26/10/2021 ποδοχή και έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εντάσεων της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

12/10/2021 Τροποποίηση της Απόφασης περί Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – Α΄ Κύκλος

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

1/9/2021 Απόφαση ανάκλησης ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ά Κύκλος»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

23/7/2021 Αποφάσεις Ανάκλησης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ά Κύκλος»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

16/7/2021 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ά Κύκλος»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

16/7/2021 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ά Κύκλος»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

9/7/2021 Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης «Δ.ΓΟΥΛΙΩΤΗΣ – Δ.ΠΑΤΡΑΣ Ο.Ε », με κωδικό έργου Ν1ΠΤ-08512 και κωδικό MIS 5008496, καθώς δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Ειδικότερα διαπιστώθηκε η δραστηριοποίηση της δικαιούχου επιχείρησης σε μη επιλέξιμο από τη Δράση ΚΑΔ, κατά την περίοδο υλοποίησης και μετά την οριστική ένταξη στη Δράση.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

8/7/2021 Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ », με κωδικό έργου Ν1ΠΤ-21800 και κωδικό MIS 5029022, καθώς δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο Ι.1.13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Ειδικότερα διαπιστώθηκε η μη παραγωγική λειτουργία της δικαιούχου επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι την παραλαβή του.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

7/7/2021 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ », με κωδικό έργου Ν1ΠΤ-14086 και κωδικό MIS 5009434, καθώς δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο Ι.1.5 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση ανήκει σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο παροχής υπηρεσιών (Franchise) και εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικής σύμβασης άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

7/7/2021 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΑΘΗΝΑ», με κωδικό έργου Ν1ΠΤ-22098 και κωδικό MIS 5009587, καθώς δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο Ι.1.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

25/6/2021 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

11/5/2021 Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ά Κύκλος»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

11/5/2021 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ά Κύκλος»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

12/3/2021 Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

24/2/2021 Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων, κατόπιν οικειοθελούς παραίτησης από τους δικαιούχους, στη Δράση «Ενίσχυση της Aυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

16/12/2020 Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ενίσχυση της Aυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

27/7/2020 Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων υπόψη των αιτημάτων οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλαν οι δικαιούχοι από τη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

11/6/2020 Απόφαση άρσης της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

13/5/2020 Ανάκληση αποφάσεων για τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης ενταγμένων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

30/3/2020 Ανάκληση αποφάσεων απόρριψης πράξεων και απόρριψης ενστάσεων επί υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και συνέχιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ κύκλος)»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

24/3/2020 Απόφαση Αναστολής Προθεσμιών σε Δράσεις Ενίσχυσης ΜΜΕ

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

19/2/2020 Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 Προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

11/2/2020 Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Ά Κύκλος)

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

28/1/2020 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α’ κύκλος)

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

22/10/2019 Τροποποίηση της με Α.Π. 3139/862/Α2/13.06.2016 Απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ περί Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως ισχύει, για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δείτε εδώ την απόφαση και το ΦΕΚ.

 

5/9/2019 Έγκριση του Πρακτικού 2/23-07-2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης των ενταγμένων Πράξεων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014– 2020

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

12/6/2019 Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τροποποίηση»

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

3/4/2019 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης [Νέο Αρχείο]

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

6/3/2019 Έγκριση των Πρακτικών Νο5/23.11.2018, Νο6/27.11.2018, Νο7/30.11.2018, Νο8/5.12.2018, Νο9/7.12.2018 και Νο10/19.12.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εντάσεων της Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

4/2/2019 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 1/18-12-2018 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης των ενταγμένων Πράξεων στη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

5/12/2018 Έγκριση του Πρακτικού 4/10-10-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εντάσεων της Πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

19/9/2018 Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

14/9/2018 6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

9/7/2018 Έγκριση του Πρακτικού 3/07-05-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

6/7/2018 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

6/7/2018 Τροποποιημένος Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

23/3/2018 4η Τροποποίηση της Απόφασης Eνταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

26/2/2018 3η Τροποποίηση της Απόφασης Eνταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

26/1/2018 Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την υλοποίηση της Δράσης

Δείτε εδώ τις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

 

13/12/2017 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 2/09-10-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εντάσεων της Πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

7/12/2017 ΦΕΚ & Απόφαση Τροποποίησης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

22/11/2017 Αφίσα για τους δικαιούχους της δράσης “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α κύκλος)”

Δείτε εδώ την Αφίσα.

 

11/10/2017 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV – Κατηγορία Α ( Ανεργοι)

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

11/9/2017 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV – Κατηγορία Β (Αυτοαπασχολούμενοι)

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

8/9/2017 Έγκριση του Πρακτικού 1/17-07-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εντάσεων της Πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

8/9/2017 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

10/8/2017 Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

11/7/2017 Αποδοχή του Πρακτικού 17/28.06.2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

7/7/2017 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

6/6/2017 Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης – Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

12/4/2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

30/3/2017 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

15/3/2017 ΦΕΚ & Απόφαση Τροποποίησης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

21/12/2016 5η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

29/11/2016 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης έως την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

26/10/2016 Απόφαση Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και Καταλόγου με τη Βαθμολογική Κατάταξη Όλων των Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση [pdf]

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

26/10/2016 Κατάλογος με Βαθμολογική Κατάταξη Όλων των Επιχειρηματικών Σχεδίων ανά Ομάδα Περιφερειών (Παράρτημα I) [pdf]

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

26/10/2016 Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων (Εγκεκριμένες Πράξεις) ανά Ομάδα Περιφερειών (Παράρτημα IΙ) [pdf]

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

26/10/2016 Μη Εγκεκριμένες Πράξεις με Βαθμολογία Ίση ή Μεγαλύτερη της Βαθμολογικής Βάσης των Δυνητικών Δικαιούχων, λόγω μη Πλήρωσης Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής (Παράρτημα III) [pdf]

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

26/10/2016 Μη Εγκεκριμένες Πράξεις με Βαθμολογία Μικρότερη της Βαθμολογικής Βάσης των Δυνητικών Δικαιούχων, λόγω Εξάντλησης της Συνολικής προς Διάθεση Συγχ/νης Δ.Δ. ή λόγω Βαθμολογίας κάτω του Ορίου ή για Αλλο Λόγο (Παράρτημα IV) [pdf]

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

26/10/2016 Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμοδίων Εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ (Παράρτημα V) [pdf]

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

12/10/2016 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση (12/10/2016)

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

29/9/2016 Απόφαση και ΦΕΚ καθορισμού αποζημίωσης των Αξιολογητών και των Επιτροπών Αξιολόγησης της Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

16/9/2016 Απόφαση έγκρισης πρακτικών αξιολόγησης 1/08-07-2016 & 2/14-09-2016 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

15/7/2016 Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα, σε συνέχεια του αρχείου: “Διευκρινίσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία”

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

5/7/2016 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το πρόγραμμα των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (επικαιροποίηση των με Α/Α 1, 7,10, 14, 15, 19, 24, 80 ερωτήσεων του αρχείου και επαναδιατύπωση – συμπλήρωση των 55 και 68)- σύμφωνα με την 2η τροποποίηση πρόσκλησης με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1898/483/A2/13-04-2016 και με την 3η τροποποίηση πρόσκλησης με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2335/613/A2/09-05-2016

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

1/7/2016 Απόφαση και ΦΕΚ Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

1/7/2016 Απόφαση Ορισμού Αξιολογητών (1/7/2016)

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

9/5/2016 Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

25/4/2016 Διευκρινίσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

13/4/2016 2η Τροποποίηση και Παράταση έως 10/5/2016 και ώρα 17:00 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

13/4/2016 Σύνοψη Προγράμματος (της με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ1898/483/A2/13-04-2016, 2ης Τροποποίησης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης)

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

9/3/2016 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης & Παραρτημάτων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

9/3/2016 Μεμονωμένο Αρχείο Excel με Επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της Δράσης, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων (της με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1170/290/A2/8-3-2016, 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης)

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

2/3/2016 Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

11/2/2016 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων & Παραρτήματα

Δείτε εδώ την απόφαση.