Σύνδεση Δαπανών Επενδυτικού Σχεδίου με το Βαθμολογούμενο Κριτήριο Α.4 «Συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027»

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βασικός
Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων μέσω ΟΠΣ στο πλαίσιο της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027
February 13, 2024
Απόφαση ανάκλησης ένταξης στη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” – ΕΣΠΑ 2014 – 2020»
February 14, 2024