Η διαδικασία υλοποίησης των έργων εκ μέρους των Δικαιούχων και η παρακολούθησή τους από τον ΕΦΕΠΑΕ γίνεται μέσω χρήσης του ΠΣΚΕ, http://www.ependyseis.gr/ όπου ο κάθε Δικαιούχος εισέρχεται με τον κωδικό του. Κατά συνέπεια τα τυχόν έντυπα της Δράσης εκτυπώνονται από το ΠΣΚΕ με τη συμπλήρωση των σχετικών αρχείων από το χρήστη Δικαιούχο προκειμένου στη συνέχεια να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στον αρμόδιο εταίρο (Περιφερειακή Μονάδα) του ΕΦΕΠΑΕ.

 

Χρήσιμα Αρχεία

 

Προκαταβολή

Για τη λήψη της προκαταβολής οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα λήψης προκαταβολής μέσω του http://www.ependyseis.gr/ και εν συνεχεία να υποβάλλουν /αποστείλουν το αίτημα τους σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , συμπεριλαμβανομένης της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.

 • Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής Δράσης “Ψηφιακό Άλμα” (αρχείο .docx)
 • Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής Δράσης “Ψηφιακό Βήμα” (αρχείο .docx)
 • Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής και υπόδειγμα Υ/Δ εταιρικού λογαριασμού για λήψη προκαταβολής στη Δράση “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ” (αρχείο zip)
 • Δικαιολογητικά Προκαταβολής στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” (αρχείο zip)
 • Δικαιολογητικά Προκαταβολής της δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (αρχείο zip)
 • Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής και Δικαιολογητικά καταβολής Προκαταβολής για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση».
 • Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής Δέσμης Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ” (αρχείο.pdf)

 

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

 • Η διαδικασία καταβολής της ενδιάμεσης ή/και τελικής δόσης ενίσχυσης (επιχορήγησης) στους Δικαιούχους, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται  στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

 

 

Λογαριασμός Εscrow Account

Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής.

Η σύσταση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σχεδιάστηκε με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και τη διευκόλυνση των Δικαιούχων. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση του Λογαριασμού στο Ταμείο ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό 62550/2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ Β 1738).

Η χρήση του Εscrow Αccount από τους Δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων δεν είναι υποχρεωτική. Ο κάθε Δικαιούχος δύναται είτε να αξιοποιήσει τον Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό, είτε να ακολουθήσει την παραδοσιακή διαδικασία λήψης της προκαταβολής ή και καταβολής της επιχορήγησης.

Η υποβολή του αιτήματος για τη χρήση του ESCROW ACCOUNT γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr.

 

 

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις (εντστάσεις). Ο τρόπος, καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το όργανο εξέτασης καθώς και η χρονική προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να εκδίδεται θετική ή απορριπτική απόφαση προσδιορίζονται στην Α.Π. Αριθμ. 126829 / EΥΘΥ 1217/21-12-2105 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2784) με θέμα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 22 ΤΟΥ Ν. 4314/2014» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

Η διαδικασία αίτησης του Δικαιούχου ολοκληρώνεται μέσω του ΠΣΚΕ , www.ependyseis.gr

Υπενθυμίζεται ότι :

 • Το Έντυπο Υποβολής Αντιρρήσεων πρέπει υποβληθεί εμπρόθεσμα εντός 15 ημέρων από την επόμενη λήψης της επιστολής ενημέρωσης του δικαιούχου.
 • Πρέπει απαραιτήτως να φέρει υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου/αυτοαπασχολούμενου και σφραγίδα της επιχείρησης/αυτοπασχολούμενου.
 • Αποστέλλεται σε φυσική μορφή στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ ή υποβάλλεται ιδιοχείρως.
 • Σε περίπτωση που το έντυπο δεν φέρει σφραγίδα και υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου ή άλλου εξουσιοδοτημένου προς αυτό προσώπου, οι αντιρρήσεις παραλαμβάνονται, πρωτοκολλούνται αλλά δεν εξετάζονται.

 

 

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων