Τρέχουσα Κατάσταση Δράσης

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 11η τροποποίηση της προκήρυξης

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 30.07.2021 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα απορρίπτεται, δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 15:00. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση.

 

Υποδείγματα ΥΔ για υποβολή αίτησης

 

Υποδείγματα Υποβολής Αιτήματος Επαλήθευσης

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΥΔ – Παράρτημα VI

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας

 

Ενέργειες Δημοσιότητας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-Εστίαση Πρώτες Υλες FL

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για zoom ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για zoom ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για zoom ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για zoom ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ

 

Ενημερωτικό Υλικό

Πώς να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε τρία απλά βήματα

Οδηγός Υποβολής Προτάσεων σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Συχνές ερωτήσεις χρηστών και σύντομες απαντήσεις από το helpdesk

Ενημερωτικό video

Ενημερωτικό video (παρουσίαση)

 

Αντιρρήσεις

Ο ενδιαφερόμενος δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης/αποτελεσμάτων επαλήθευσης, να υποβάλει αντιρρήσεις σχετικά με την ολική ή μερική απόρριψη του αιτήματος επαλήθευσης σύμφωνα με την με α.π. 126829 ΕΥΘΥ 1217 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄2784) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014».

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης/αποτελεσμάτων επαλήθευσης. Η ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου «ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ». Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών είναι ίδιος με τον περιγραφόμενο στο Κεφάλαιο 8: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» της πρόσκλησης.

Η διαδικασία αίτησης του Δικαιούχου ολοκληρώνεται μέσω του ΠΣΚΕ , www.ependyseis.gr

Υπενθυμίζεται ότι :

  • Το Έντυπο Υποβολής Αντιρρήσεων πρέπει υποβληθεί εμπρόθεσμα εντός 15 ημέρων από την επόμενη λήψης της επιστολής ενημέρωσης του δικαιούχου.
  • Πρέπει απαραιτήτως να φέρει υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου/αυτοαπασχολούμενου και σφραγίδα της επιχείρησης/αυτοπασχολούμενου.
  • Αποστέλλεται σε φυσική μορφή στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ ή υποβάλλεται ιδιοχείρως.
  • Σε περίπτωση που το έντυπο δεν φέρει σφραγίδα και υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου ή άλλου εξουσιοδοτημένου προς αυτό προσώπου, οι αντιρρήσεις παραλαμβάνονται, πρωτοκολλούνται αλλά δεν εξετάζονται.

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων