Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (έργου) τους, οι Δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί στη Δράση “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ” απαιτείται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και να υλοποιήσουν την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων δημοσιότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου, σύμφωνα  με τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ως ισχύει.

Κατά την υλοποίηση της Πράξης (έργου), οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχουν λάβει από τα Ταμεία και ειδικότερα:

α) να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα, σύμφωνα με τον Επικοινωνιακό Οδηγό 2014-2020 (σε ελάχιστο μέγεθος A3), αναφορικά με τη συνδρομή του Διαρθρωτικού Ταμείου στην υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα υποδειχθούν (ΑΦΙΣΑ_EL.pdf) (ΑΦΙΣΑ_ENG.pdf).

Για τους δικαιούχους που έχουν ενταχθεί μέσω ΠΕΠ, πατήστε εδώ για λήψη της αφίσας.

 

β) να παρέχουν στο διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, και να προβάλλουν το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση και το διαρθρωτικό Ταμείο που στηρίζει την πράξη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα υποδειχθούν (TOURISMOS_WEB_el.pptx) (TOURISMOS_WEB_eng.pptx).

Για τους δικαιούχους που έχουν ενταχθεί μέσω ΠΕΠ, πατήστε εδώ για λήψη των σχετικών αρχείων.

 

Για τις ξενόγλωσσες εκδόσεις των αρχείων που αναφέρονται στα σημεία α και β (αφορούν σε δικαιούχους που έχουν ενταχθεί μέσω ΠΕΠ), πατήστε εδώ.

 

γ) να τοποθετήσουν στο διαδικτυακό τους τόπο, εάν υπάρχει, σε θέση που είναι ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της οθόνης μιας ψηφιακής συσκευής, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, τα λογότυπα του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑνΕΚ, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω (banners.zip) (banners_eng.zip).

 

δ) να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π στις διαδικτυακές πύλες www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εταίρο/Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης.

 

Σημειώνεται ότι τα συνημμένα ως άνω αρχεία, έχουν ως βασικό σκοπό τη διευκόλυνση των δικαιούχων ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας αναφορικά με το συγχρηματοδοτούμενο έργο, στο οποίο έχουν ενταχθεί.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Το αρχείο «TOURISMOS_WEB» αποτελεί το αρχείο το οποίο θα αξιοποιήσετε για την αναφορά του προγράμματος στην ιστοσελίδα σας. Σας δίνεται η δυνατότητα να το επεξεργαστείτε ώστε να συμπεριλάβετε μόνο τις δαπάνες που αφορούν το έργο σας. Εφόσον ολοκληρώσετε την επεξεργασία μπορείτε να το κάνετε “save as” είτε ως Pdf, είτε ως jpg ή άλλο format που εξυπηρετεί την ιστοσελίδα σας και να το αναρτήσετε.

Στην ιστοσελίδα σας, θα πρέπει ο επισκέπτης να μπορεί να βρει εύκολα το συγκεκριμένο αρχείο από την αρχική σελίδα, αξιοποιώντας τα e-banner με τα λογότυπα που σας έχουμε αποστείλει. Σε περίπτωση περιορισμένου χώρου, θα πρέπει να αξιοποιήσετε τουλάχιστον τα e-banner που έχουν το έμβλημα της Ε.Ε. με αναφορά στο ταμείο.

2. το αρχείο «ΑΦΙΣΑ», αφορά στην υποχρέωση ανάρτησης αφίσας στον χώρο που επιτελέστηκε το έργο. Προτείνουμε εκτύπωση σε χαρτί τουλάχιστον 150γρ. για λόγους αισθητικής και αντοχής.