Τα γραφεία της ΑΕΔΕΠ θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Προηγμένος
Πρώτη (1η) Απόφαση Ένταξης μέσω ΟΠΣ στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» (02ΚΕ)
December 5, 2023
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση
Δεύτερη (2η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (05ΚΕ)
December 7, 2023