Έκτη (6η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Έκτακτα μέτρα ΕΦΕΠΑΕ για την ανάσχεση της μετάδοσης του COVID-19
March 17, 2020
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ COVID – 19
March 24, 2020